Tävlingsbestämmelser

Anmälan

Anmälan till tävling görs via golf.se. Det kan också göras via klubbens reception, varvid golf-ID och namn skall anges. Vid partävlingar gäller detta för båda spelarna i laget.

Detaljerade tävlingsbestämmelser anslås i inbjudan c:a 30 dagar före tävling.

Anmälningstiden utgår tisdagar kl 18.00, om ej annat angivits i inbjudan eller på klubbens hemsida.

Önskemål beträffande sen eller tidig starttid inom respektive klass och val av teekan anges vid anmälan för vissa tävlingar.Om ej annat anges för respektive tävling gäller följande avgifter 2021.

Anmälningsavgifter 2021

Singeltävling                                 100 kr

Torsdagskort                                 1000 kr

Partävlingar                                  160 kr/par

Tävlingsgreenfee                          400 kr per spelare

Tävlingsklasser 

Klass A, +4.0 – 12.4

Klass B,  12.5 – 22.4

Klass C, 22.5 – 36.0

Klass D, >36.0

Priser

För att få pris i tävling krävs att spelaren har ”exakt tävlingshandicap” (ETH). ETH erhåller man genom att registrera tre ronder under löpande säsong eller om fyra ronder är registrerade föregående år.Startlista anslås på golf.se och anslagstavlan i receptionen senast kl.10.00 fredagen före tävlingsdagen.

Avanmälan

Startlista

Avanmälan kan fritt göras via golf.se eller receptionen fram till anmälningstidens utgång

Förhinder att delta i lottad tävling skall omedelbart, och senast 30 min före utsattstarttid, anmälas till klubbens reception. Spelaren är dock alltid skyldig att betala anmälningsavgiften, vilken faktureras i efterhand.

Vid oanmält uteblivande från tävling faktureras dubbel avgift.Incheckning och betalning av anmälningsavgift och eventuell greenfee sker i klubbens reception senast 20 min före utsatt starttid.

Start i tävling

Anmälningsavgiften är till stor del standardiserad, men avvikelser förekommer och anges i så fall i inbjudan.

Det är spelarens ansvar att se till att rätt exakt hcp är registrerat i golf.se

Anmälan hos Startern görs senast 5 min före utsatt starttid.

Efter avslutat spel

Kontrollera att scorekortet är korrekt, läsbart och underskrivet.

Anmäl alla "regelsituationer" som uppstått under ronden till tävlingsledningen (TL) före inlämning av scorekortet. Tvister om regeltolkning avgörs av TL.

Scorekortet lämnas därefter snarast till TL. Om kortet är felaktigt eller saknar underskrift av spelare eller markör behandlas spelarens resultat enligt regel 6-6.

TL anslår tävlingsresultatet på golf.se, samt, beroende på tävlingsform, uppdaterar spelarens hcp baserat på dennes resultat.

Preliminära startförbudstider

Preliminära startförbudstider läggs vanligen in i bokningssystemet redan innan säsongstart för tävlingar och andra arrangemang.

Tävlingarnas definitiva startförbud fastställs efter det att anmälningstiden har gått ut.

Det preliminära startförbudet justeras normalt vanligen klockan 18.00 på tisdagar för helgtävlingar.

Tävlingsledning

Består vanligen av en medlem av Tävlingskommittén (TK) eller en av TK utsedd klubbmedlem.

Tävlingsledaren har, tillsammans med funktionärer, det operativa ansvaret för en viss tävlings genomförande. Detta omfattar allt från skapande av startordning till att sköta tävlingssekretariatet under tävlingsdagen. Här ingår också att (med ev. assistans från domare) avgöra regelfrågor och vid behov ingripa mot regelbrott.Tävlingskommittén fastställer tävlingsbestämmelser för varje tävling.

Länk till Lokala regler mm

Regelverk - Regler för Golfspel 2019, - Spel- och Tävlingshandboken 2019-samt klubbens - Lokala regler och - Tillfälliga lokala regler, gäller för allt golfspel på klubben om inte annat stipuleras för en specifik tävling. Vid tävling gäller dessutom klubbens Lokala Tävlingsregler.