Vision 2030 - Information från Styrelsen

Beslut om Vision 2030 flyttas till ordinarie Årsmöte/Årsstämma i slutet av januari

Kort summering - Filmklipp, klicka här

Styrelsen och klubbledningen har, med stöd av våra arkitekter och andra medverkande, arbetat fram en lösning för klubbhuset samt ett första steg med spel- och säkerhetsförbättrande åtgärder på banan. Information och dialog om förslagen har pågått under hösten. Styrelsen uppfattar att många medlemmar/aktieägare uppskattar och stöder förslagen till utveckling av klubben. Vi har också lyssnat till de som invänder mot olika lösningar och föreslår alternativ.

Styrelsen har sedan början av året diskuterat med banker om finansieringen av projektet. Bankerna har sett positivt på de planer klubben redovisat och har, efter att ha värderat fastigheten, gett ett lånelöfte mot inteckning i fastigheten samt krav på en egen insats från aktieägarna i Täby Golf AB.

Omvärldsläget har kraftigt försämrats sedan de första skisserna till finansiering gjordes i början av året. Både medlemmar och klubben påverkas av den höga inflationen och den lågkonjunktur vi troligen är på väg in i. Räntorna har höjts betydligt snabbare än väntat och kommer med stor sannolikhet att fortsätta uppåt ytterligare en tid. Den kalkylränta vi behöver ta höjd för nu är 2-3 gånger högre än i de kalkyler som vi och bankerna diskuterade i våras.

Samtidigt signalerar hela Golfsverige förväntade medlemstapp, minskade intäkter från gästspel och lägre intäkter från sponsorer/företag i kombination med stora kostnadsökningar bl.a på el, diesel och gödning.  Detta leder till höjda avgifter för att verksamheten ska kunna drivas med oförändrad kvalitet.

Täby Golfklubb har ett gott ekonomiskt utgångsläge. Vi har sedan 2020 förbättrat kassan med mer än 4 mkr, samtidigt som vi har investerat ca 3,5 mkr av egengenerade medel i renoveringen av maskinhallen och förbättringar på träningsområdet. Täby GK har dock sedan toppåret 2020 sett ett minskande medlemsantal. Under pandemiåret spelades mer golf än någonsin och det var svårt att hitta tider. Trycket har minskat betydligt under 2021 och 2022. Detta har skapat en bättre tillgänglighet för våra medlemmar, men när vi nu går in i ett nytt verksamhetsår behöver vi öka antalet medlemmar/aktieägare. Det är inte onormalt stora utträden just i år, men osäkerheten om framtiden är större. Positivt är att vi märker ett intresse från potentiella medlemmar som hört och läst om våra planer. 

Att vi kan fylla upp antalet tillgängliga aktieposter är en förutsättning för finansieringen. Vi skulle behöva rekrytera mer än 100 nya aktieägare för att nå upp till en ”egen” insats om 10 mkr, som är villkoret för nuvarande finansieringsplan. Förstärkning av medlems- och aktieägarbasen behövs också för att vi i den löpande driftbudgeten långsiktigt ska klara de räntekostnader och avskrivningar som blir följden av investeringen. Alternativet skulle innebära kraftiga avgiftshöjningar utöver vad som krävs för att hantera inflationen.

Styrelsen tror starkt på det förslag som lagts och på arbetet med Vision 2030 men har, mot bakgrund av de försämrade förutsättningarna, beslutat att:

1. Skjuta upp beslutet om banklån och kapitalinsats

2. Inte kalla till extrastämmor den 5 december

3. Till ordinarie Årsmöte/Årsstämma lägga fram förslag till inriktningsbeslut för utveckling av klubbhuset, banan och träningsområdet.

4. För klubbhuset fördjupa projektering och kalkylering med syfte att verifiera produktionskostnaderna och kostnadsdrivarna. Utifrån detta kommer vi att pröva om det finns mer kostnadseffektiva lösningar.

5. Inom ramen för ordinarie investeringsbudget påbörja mer detaljerad projektering av nytt greenområde på hål 18 och den träningsgreen som klubben sökt och fått extern finansiering för. I samband med detta kommer vi att söka de marklov som sannolikt krävs.

6. Öka insatser för extern kommunikation från klubben och via medlemmar med syfte att genom rekrytering förstärka basen av aktieägare/medlemmar.
Sammanfattning:

Styrelsen har fått positiv respons och starkt stöd från medlemmar som står bakom planerna på att förädla och förbättra Täby Golfklubb mot ”Vision 2030”. Detta ska vi bygga vidare på.

Beslutet innebär att de planer vi har för klubbhuset och banans utveckling fortsatt är de styrdokument vi arbetar utifrån. Vi börjar med projekteringen så vi bättre kan överblicka kostnader, räntor och inflationens utveckling och skjuter på beslut om finansieringen. Tills produktionskostnaderna verifierats och förutsättningar för extern finansiering med lägre räntor har förbättrats, arbetar vi vidare inom den ”normala” investeringsbudgeten och med den kassa vi kunnat bygga under de senaste åren. 

Mer information om hur vi föreslår att gå vidare kommer i underlaget för ordinarie Årsmöte/Årsstämma.
Ev. frågor skickas till vision2030@tabygk.se

Styrelsen

 

Kommentarer